Generalforsamlingen

Generalforsamlingen


Vi er et af de lande i verden, som har den stærkeste foreningstradition. Det skal vi glæde os over, for det er med til at sikre vort grundfæstede demokrati. Her i Stadil-Vedersø har vi brugt denne grundlovsikrede ret, nemlig til at danne en forening - og i dette tilfælde vores egen skole.


I vedtægterne for alle frie skoler står der, at bestyrelsen på demokratisk vis skal drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom. Alt dette betyder, at generalforsamlingen er friskolens øverste myndighed, som sammensætter bestyrelsen og udstikker kursen ud fra de vedtagne vedtægter.


Uddrag fra vedtægterne


Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts - 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller via e-mail til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel.


Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:


1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsen aflægger beretning.

3.Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.

4.Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

6.Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.

7.Indkomne forslag.

8.Eventuelt.


Stk.3.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen.


Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om besty-relsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.


Resten af vedtægterne inkl. bestemmelserne omkring generalforsamlingen kan læses her (20.03.14).2019

Referat


2018

Referat

Beretning


2017

Referat

Beretning


2016

Referat

Beretning


2015

Referat

Beretning


2014

Referat

Beretning


2013

Referat (Stiftende)