Tilsyn

Tilsyn


Friskoleloven pålægger enhver friskole "at give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen". For at tilse at dette sker, føres der et forældrevalgt tilsyn med friskoler. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.


Der bliver ført tilsyn med:


  • elevernes standpunkt i fagene dansk, matematik, engelsk og evt. historie.
  • skolens samlede undervisningstilbud.
  • at skolen opfylder kravene om, at skolerne efter deres formål og i hele deres virke "skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene".
  • at undervisningssproget i en fri grundskole er dansk.


Tilsynserklæringer:
Tilsynsførende

Generalforsamlingen har valgt Torben Vad som tilsynsførende, som indimellem kommer på besøg på skolen for at følge undervisningen.